biznis uvery logo

Cash
back

Prečo
Biznis úver?

FAQ

Blog

Kontakt

O nás

Klientská
zóna

biznis úvery logo

Všetky otázky
a odpovede

Odpovedáme na časté otázky, na tému Biznis úvery

Otázky a odpovede o Biznis úveroch, pôžičkách pre podnikateľov:

Som začínajúci podnikateľ, môžem žiadať o pôžičku pre podnikateľov a živnostníkov?

O pôžičku pre podnikateľov môžu žiadať podnikatelia a živnostníci s minimálne 12-mesačnou podnikateľskou históriou. Biznis úver slúži ako podpora pre vaše nasledujúce podnikateľské plány.

Na čo môžem použiť pôžičku pre podnikateľov a živnostníkov?

Pôžičku pre podnikateľov môžete použiť na financovanie prevádzkových podnikateľských potrieb bez potreby preukazovať účel ich použitia. Úver nie je viazaný účelovo. Záleží teda len na vás, čo s peniazmi z úveru urobíte pre ďalšie napredovanie vášho podnikania. Avšak pri vypĺňaní formuláru požadujeme vyplniť aj účel čerpania úveru, pre overenie, že úver bude využívaný výlučne na podnikateľské účely.

Kde môžem požiadať o Biznis úver?

O úver môžete požiadať prostredníctvom online formulára na tejto internetovej stránke. V prípade, že už Biznis úver čerpáte, o ďalší môžete požiadať aj vo svojej klientskej zóne.

Ako dlho trvá schválenie pôžičky pre podnikateľov?

Informáciu o predbežnom schválení Biznis úveru dostanete do niekoľkých minút od ukončenia online žiadosti. Celý proces, od žiadosti o Biznis úver až po jej vyplatenie na váš firemný účet, vybavíte v priebehu jedného pracovného dňa. Klienti bánk ČSOB, VÚB, Tatra banky a Poštovej banky získajú finančné prostriedky z pôžičky zväčša už do 3 hodín.

Prečo vám potrebujem zaslať zo svojho účtu platbu 0,01 €?

Platba vo výške 0,01 € slúži na overenie, či firemný účet uvedený v žiadosti o pôžičku pre podnikateľov patrí skutočne vám. Túto povinnosť overenia majiteľa účtu nám ukladá zákon. Táto platba vám bude samozrejme vrátená, slúži výhradne na osobnú identifikáciu.

Aká je výška RPMN?

Na úvodnej stránke Biznis úvery nájdete úverovú kalkulačku, ktorá podľa vami požadovaných parametrov úveru vypočíta maximálnu hodnotu RPMN a úrokovú sadzbu pre konkrétnu pôžičku. Maximálnu výšku RPMN zverejňuje každé 3 mesiace Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Čo mám robiť, keď meškám so zaplatením splátky a nemôžem ju uhradiť?

Ihneď ako budete mať vedomosť, že nebudete môcť uhradiť svoju splátku včas, prípadne už s jej zaplatením meškáte, kontaktujte nás prostredníctvom klientskej linky 0800 700 200. Pokúsime sa vám pomôcť vašu situáciu zvládnuť čo najlepšie.

Otázky a odpovede týkajúce sa poistenia:

Pre koho je poistenie určené?

Poistenie je určené pre klientov, ktorí v čase žiadosti o biznis úver: majú menej ako 62 rokov, nebol im priznaný a nepoberajú invalidný ani starobný dôchodok, nie sú v pracovnej neschopnosti.

Poistné riziká

Pracovná neschopnosť (úplná dočasná invalidita)

Nárok na plnenie z dôvodu poistnej udalosti spôsobenej pracovnou neschopnosťou poisteného vznikne vtedy, ak pracovná neschopnosť poisteného trvá nepretržite aspoň 30 dní.

Úplná trvalá invalidita

Ak Vás v dôsledku úrazu alebo choroby poisťovňa uznala za úplne trvale invalidnú osobu, po dni začatia poistenia a pred dňom ukončenia poistenia.

Úmrtie

Ak nastane úmrtie z dôvodu úrazu alebo choroby, po dni začatia poistenia a pred dňom ukončenia poistenia.

Výška poistného krytia

Pracovná neschopnosť (úplná dočasná invalidita)

Výška poistného plnenia sa rovná mesačným splátkam úveru vrátane splátky poistného, ktorých deň splatnosti podľa príslušnej Zmluvy o úvere pripadá na čas trvania pracovnej neschopnosti poisteného, počínajúc prvou mesačnou splátkou úveru splatnou po uplynutí 30 dní pracovnej neschopnosti poisteného. V prípade, že medzi dvomi stavmi práceneschopnosti neubehlo viac ako 60 dní, budú oba tieto stavy posudzované ako jedna poistná udalosť, pričom sa na v poradí druhú práceneschopnosť čakacia lehota 30 dní nevzťahuje.

Úplná trvalá invalidita

Poistné plnenie v prípade poistnej udalosti spôsobenej úplnou trvalou invaliditou poisteného je vo výške zostatku istiny úveru skutočne vyčerpaného a nesplateného ku dňu uznania poistnej udalosti a riadneho úroku z istiny úveru, ktorý bol zročný a nesplatený ku dňu uznania poistnej udalosti. Plnením v prípade poistnej udalosti spôsobenej trvalou invaliditou poisteného poistenie zaniká.

Úmrtie

Poistné plnenie v prípade poistnej udalosti spôsobenej smrťou poisteného je vo výške zostatku istiny úveru skutočne vyčerpaného a nesplateného ku dňu smrti poisteného a riadneho úroku z istiny úveru, ktorý bol zročný a nesplatený ku dňu smrti poisteného. Plnením v prípade poistnej udalosti spôsobenej smrťou poisteného poistenie zaniká.

Dôležité pojmy

Poistník = PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., ktorý s poisteným uzavrel Zmluvu o úvere

Poistený = Klient – fyzická osoba – spotrebiteľ alebo fyzická osoba – podnikateľ –, ktorý má s Poistníkom uzavretú úverovú zmluvu alebo fyzická osoba, ktorá ako spoludlžník pristúpila k záväzku dlžníka (právnickej osoby, resp. fyzickej osoby podnikateľa) zo Zmluvy o úvere. V prípade úveru na účely výkonu podnikateľskej činnosti je možné poistiť maximálne dvoch klientov

Poisťovateľ = MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu, a MetLife Europe Insurance d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu, ktoré s poistníkom uzavreli poistnú zmluvu

Poistná udalosť = náhodná udalosť bližšie uvedená v Poistnej zmluve, s ktorou je spojená povinnosť Poisťovateľa poskytnúť Poistné plnenie

Poistné plnenie = suma, ktorá je podľa Poistnej zmluvy vyplatená oprávnenej osobe v prípade, ak nastala povinnosť Poisťovateľa plniť

Prihláška = dokument, v ktorom vyhlasujete súhlas s poistením a pristupujete k poisteniu podľa Poistnej zmluvy

Škodová udalosť = náhodná udalosť bližšie uvedená v Poistnej zmluve, s ktorou môže byť spojená povinnosť Poisťovateľa poskytnúť Poistné plnenie

Zmluva o úvere = zmluva, ktorej účelom je poskytnutie spotrebiteľského úveru alebo úveru na účely výkonu podnikateľskej činnosti, v rámci ktorej je dohodnuté poistenie poisteného podľa tejto poistnej zmluvy vo forme Prihlášky do poistenia a na základe ktorej má Klient záväzky voči poistníkovi (najmä splatiť úver, úrok z úveru, ostatné príslušenstvo a súvisiace nároky) Zoznam všetkých pojmov a prehľad poistných krytí nájdete tu.

Dokumenty

Rámcové poistné zmluvy č. 500.018, 500.023 a 500.024 v znení ich dodatkov, uzatvorené medzi spoločnosťami PROFI CREDIT, Slovakia, s.r.o., ako poistníkom a MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu ako poisťovateľ 1 a MetLife Europe Insurance d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu ako poistiteľ 2, Vám poskytuje možnosť poistenia schopnosti splácať váš úver. Poistenie je možné uzavrieť súčasne s úverovou zmluvou. Všetky dokumenty súvisiace s poistením nájdete v časti „Dôležité dokumenty“.

Hlásenie škodovej udalosti

Poistený škodovú udalosť rieši priamo s Poisťovateľom na jeho kontaktných miestach. Škodová udalosť musí byť nahlásená Poisťovateľovi bezodkladne, najneskôr do 90 dní od vzniku škodovej udalosti. Tlačivo Poistné hlásenie nájdete tu.

Starostlivosť o zákazníkov

Ak máte nejaké pochybnosti týkajúce sa vášho poistenia alebo máte akýkoľvek dôvod na sťažnosť, kontaktujte, prosím,poisťovateľa písomne na adrese Metlife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Pribinova 10, 811 09 Bratislava, alebo MetLife Europe Insurance d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu, alebo na e-mailovú adresu metlife@metlife.sk. Poisťovateľ doručenú sťažnosť vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od doručenia sťažnosti; ak v tejto lehote nie je možné sťažnosť vybaviť, poisťovateľ vás bude informovať o dôvodoch predĺženia a uvedie predpokladaný termín vybavenia sťažnosti. Sťažovateľ je povinný na požiadanie poskytnúť poisťovateľovi súčinnosť potrebnú na vybavenie sťažnosti. Pri prešetrovaní sťažnosti sa zisťuje skutočný stav veci s cieľom zistenia a/alebo odstránenia prípadných nedostatkov, pričom sa vychádza z obsahu sťažnosti. Sťažnosť sa považuje za vybavenú, ak bol sťažovateľ písomne informovaný o výsledku jej prešetrenia. Ak ďalšia opakovaná sťažnosť podaná tým istým sťažovateľom v tej istej veci neobsahuje nové skutočnosti, poisťovateľ sa nebude takouto sťažnosťou zaoberať, pričom nie je ani povinný sťažovateľa o tom upovedomiť.

Nenašli ste odpoveď na Vašu otázku?

Kontaktujte našu bezplatnú infolinku telefón bizis úvery 0800 700 200